Vælg en side

MEPOWER – sundhedsvæsenets

ubetinget største ressource

Oplæg om vejen fra EMpower

over MEpower til WEpower

Workshops om ”De sorte huller

og uopdagede energilagre”

EMpower

EMpowerment er gårsdagens begreb og betyder ”at bemyndige” eller ”give magt” og handler om at modvirke afmagt og afhængighed. EMpowerment er noget personalet traditionelt har skulle give til patienterne.

MEpower

MEpower er til gengæld patientens og de pårørendes egne kræfter og ressourcer. Det er det indre batteri, som risikerer at miste dyrebar strøm, hvis man mødes af unødvendige barrierer og fremmedgørende processer.

WEpower

WEpower er patienternes, de pårørendes og de professionelles samlede kræfter i form af fx tid, økonomi og ikke mindst faglige og menneskelige ressourcer. Når man anvender WEpoweren fornuftigt, strækker den langt.

Identitet og MEpower

At føle sig som ’sig selv’ er helt centralt for et menneskes oplevelse af tryghed, overblik og kontrol. Især når man befinder sig i en fremmed situation som fx patient på et hospital. Hvor de fleste mennesker i hverdagen ser sig selv som selvstændige og aktive samfundsborgere, vil man som patient på et hospital ofte finde sig selv liggende passiv i en hospitalsseng iklædt anonymt hospitalstøj, der snarere giver følelsen af at være afklædt end påklædt. Vores tøj er et personligt valg og et stærkt signal til andre om, hvem vi er som mennesker. Hvilke patienter og ansatte vil, i lighed med patienterne og de ansatte på psykiatriske afsnit, godt kunne have deres eget tøj på? Et møde i øjenhøjde giver derudover følelsen af ligeværdighed, og gør det lettere at mærke og bevare ens egne kræfter.

Tid og MEpower

Tid er en ressource, som mange mennesker oplever, de har for lidt af. Det gælder også for patienter og for de pårørende, som måske ligefrem må tage fri fra arbejdet for at deltage i de forskellige møder i forbindelse med behandlingen. Tid er en særlig kostbar ressource, hvis der er tale om en uhelbredelig sygdom. Lang ventetid i venteværelset eller på et prøvesvar, gentagne indlæggelsessamtaler, hvor samme information skal gives igen og igen eller unødvendige ture til hospitalet for at få et prøvesvar, der lige så godt kunne være givet i telefonen er alle situationer, der koster tid og dermed MEpower.

Tid og MEpower

Tid er en ressource, som mange mennesker oplever, de har for lidt af. Det gælder også for patienter og for de pårørende, som måske ligefrem må tage fri fra arbejdet for at deltage i de forskellige møder i forbindelse med behandlingen. Tid er en særlig kostbar ressource, hvis der er tale om en uhelbredelig sygdom. Lang ventetid i venteværelset eller på et prøvesvar, gentagne indlæggelsessamtaler, hvor samme information skal gives igen og igen eller unødvendige ture til hospitalet for at få et prøvesvar, der lige så godt kunne være givet i telefonen er alle situationer, der koster tid og dermed MEpower.

Pårørende og MEpower

Hvis én i familien eller omgangskredsen er syg, påvirker det alle involverede, som på forskellig vis har mulighed for at støtte samt behov for selv at blive støttet. Mennesker i grupper hjælper hinanden på kryds og tværs og vil ofte udgøre en stærk enhed, hvis de har mulighed for at forblive sammen. Når patienter og deres pårørende i forskellige sammenhænge skilles fra hinanden, kan man gå glip af deres fælles styrker, og man risikerer at miste vigtig MEpower.

1. Ligesom vi mennesker er forskellige, når vi er raske, er vi forskellige, når vi bliver syge. At tale om patienten i ental giver derfor ikke mening.

2. Der er også forskel på patienters MEpower. Nogle patienter har et stort netværk. Andre har intet. Nogen er, eller kommer undervejs i krise. Andre er i ro. Nogen ved godt, hvad de selv kan gøre. Andre har ingen ide.

3. Patienters MEpower afhænger af en lang række forhold og varierer henover et behandlingsforløb.

Grønne patienter

Patienter, der har meget MEpower, ved typisk godt, hvad de selv kan gøre og, hvornår de skal kontakte egen læge, sundhedscenter eller hospitalet for yderligere råd og vejledning.

Gule patienter

Andre patienter, der har en middel MEpower, kan have brug for en fast telefonkontakt, så de sammen med personalet løbende kan vurdere hvilken indsats, der er behov for og om de skal se forbi deres egen læge, sundhedscenter eller hospital.

Røde patienter

Patienter med kun lidt MEpower vil ofte have behov for at komme på hospitalet og i perioder være indlagt. De kan have brug for hjælp fra flere social- og sundhedsfaglige personer på én gang, som skal samarbejde tæt for at tilbyde patienten den bedst mulige behandling.

Rikke Høgsted

Rikke er psykolog og konsulent med mange års erfaring fra patientforeninger og fra det private og offentlige sundhedsvæsen. Hun har været ansat som konsulent i Dansk Røde Kors og PTU, rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, militærpsykolog i det Danske Forsvar, chefpsykolog i Falck Healthcare og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri. Rikke har desuden selv erfaringer med at være patient da hun har haft brystkræft, og som del af en stor familie og omgangskreds har hun også erfaring med at være pårørende.

UNDERVISNING -

Vejen fra EMpower over MEpower til WEpower

Planlæg en fællesundervisning eller hold et fyraftensmøde og hør mere om teorien bag MEpower og grundmodellen SPINE, der står for: Selvhjælp, Præference, Identitet, Netværk og Energi.

Lyt til gode historier og få inspiration fra andre afdelinger, der rundt om i landet har sat fokus på MEpower.

En klog udnyttelse af patienternes, de pårørendes og de professionelles kræfter vil kunne skabe en stærk og bæredygtig WEpower som svar på tidens store spørgsmål om, hvordan vi skaffer ressourcer til at behandle en befolkning, der bliver ældre og ældre og lever med flere samtidige sygdomme.

WORKSHOPS -

Sorte huller og uopdagede energilagre

På en workshop kan man – evt. sammen med patienter og pårørende – undersøge afdelingens sorte huller og uopdagede energilagre. Hvor forsvinder energien og hvor opstår den? En workshop kan bruges til at bearbejde data eller til at dokumentere viden og erfaringer, men kan også bruges idéudvikling.

Ring eller skriv, hvis du er nysgerrig og gerne vil høre mere. hør også mere om øvelserne “I patientens fodspor”, “Jagten på den forsvundne MEpower” eller “Stemmer fra venteværelset”.

Rikke er i øvrigt certificeret i Lego Serious Play®, der kan være en god metode til at bryde vanetænkning og forløse gruppers innovative potentiale. Metoden, der bruger det velkendte legounivers, er baseret på grundig forskning, er en sjov og anderledes måde at arbejde med forandringsprocesser på.

TAG KONTAKT TIL RIKKE IDAG